گچ سفید

فیلتر آزمون

نام بسته: ماراتن المپیاد شیمی

هزینه کل بسته: 36000 تومان

نام آزمون:
تاریخ برگزاری:
تاریخ اتمام:
ساعت برگزاری:
ساعت اتمام:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ اتمام ثبت نام:
هزینه آزمون:
گام 8 (شبیه‌ساز مرحله 2) المپیاد شیمی
1400/01/27
1400/01/28
08:00
23:00
1399/08/10
1400/01/26
40000 تومان

جمع کل: 0