گچ سفید

فیلتر آزمون

نام بسته: ماراتن المپیاد شیمی

هزینه کل بسته: 72000 تومان

نام آزمون:
تاریخ برگزاری:
تاریخ اتمام:
ساعت برگزاری:
ساعت اتمام:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ اتمام ثبت نام:
هزینه آزمون:
گام 7 (شبیه‌ساز مرحله 2) المپیاد شیمی
1400/01/06
1400/01/07
08:00
23:00
1399/08/10
1400/01/05
40000 تومان
گام 8 (شبیه‌ساز مرحله 2) المپیاد شیمی
1400/01/27
1400/01/28
08:00
23:00
1399/08/10
1400/01/26
40000 تومان

نام بسته: ماراتن المپیاد زیست

هزینه کل بسته: 72000 تومان

نام آزمون:
تاریخ برگزاری:
تاریخ اتمام:
ساعت برگزاری:
ساعت اتمام:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ اتمام ثبت نام:
هزینه آزمون:
گام 7 (شبیه‌ساز مرحله 2) المپیاد زیست
1400/01/06
1400/01/07
08:00
23:00
1399/07/19
1400/01/05
40000 تومان
گام 8 (شبیه‌ساز مرحله 2) المپیاد زیست
1400/01/20
1400/01/21
08:00
23:00
1399/07/19
1400/01/19
40000 تومان

نام بسته: ماراتن المپیاد نجوم و اخترفیزیک

هزینه کل بسته: 31500 تومان

نام آزمون:
تاریخ برگزاری:
تاریخ اتمام:
ساعت برگزاری:
ساعت اتمام:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ اتمام ثبت نام:
هزینه آزمون:
گام 4 (شبیه‌ساز مرحله 2) المپیاد نجوم
1400/01/20
1400/01/21
08:00
23:00
1399/08/13
1400/01/19
35000 تومان

جمع کل: 0